Privacy Policy

Privacyverklaring Presun B.V.

mei 2018

Waarom heeft Presun deze privacyverklaring?

Via onze website, onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt worden persoonsgegevens verwerkt. Wij verwerken persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk. In deze privacyverklaring leggen wij u daarom zo helder mogelijk uit welke persoonsgegevens wij van u verwerken en met welk doel wij dit doen. Daarnaast voldoen wij met deze privacyverklaring aan de informatieplicht uit de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Wij informeren u in deze privacyverklaring over de persoonsgegevens die Presun verwerkt. Het gaat hierbij om de volgende entiteiten:

 •   Presun B.V., KvK nummer: 33181823, Binderij 7G, 1185 ZH Amstelveen, www presun.nl
 •   [Housing International N.V. Keizerstraat 101, Paramaribo, Suriname] Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen van deAVG. Dat betekent onder andere dat:
 •   Wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 •   Wij de verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 •   Wij u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken wanneer uw toestemming vereist is;
 •   Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen, en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;Welke persoonsgegevens heeft Presun van mij?Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden. Wij verwerken de volgende (soorten of categorieën) persoonsgegevensgegevens voor doeleinden genoemd in deze privacyverklaring:
 •   Voor- en achternaam
 •   Geslacht
 •   Geboortedatum
 •   Geboorteplaats
 •   Adresgegevens

page1image2786085968

 •   Telefoonnummer
 •   E-mailadres
 •   IP-adres
 •   Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie entelefonischPresun verwerkt deze persoonsgegevens omdat deze door uzelf aan ons zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons zijn verstrekt of via openbare bronnen bekend zijn geworden.Waarom heeft Presun mijn persoonsgegevens nodig?Wij verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij hiervoor op voorhand uw toestemming hebben verkregen.1. Gebruik van onze diensten en levering van onze productenOm gebruik te kunnen maken van onze diensten en/of producten is het noodzakelijk dat u persoonsgegevens aan ons verstrekt. De grondslag voor de verwerking is het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst. Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden:
 •   toezending van offertes;
 •   beantwoording van vragen of klachten over onze diensten en producten;
 •   de levering van onze diensten of producten;
 •   facturering;
 •   relatiebeheerPresun BV heeft uw gegevens nodig om administratie te voeren, om contact met u op te nemen, om onze plichten – voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten – te kunnen nakomen en om met u te kunnen corresponderen of te telefoneren. Via onze website kunt u een brochure aanvragen of een terugbelverzoek achterlaten. U kunt ook het contactformulier invullen of op een andere manier contact met ons opnemen. Wij sturen een offerte, een factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning. Met het geven van een opdracht of het aanvragen van een offerte geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking.Het verstrekken van persoonsgegevens is een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met Presun BV. Daarnaast gebruikt Presun BV uw gegevens om contact op te nemen om uw opdracht te bespreken, waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen; tevredenheid, aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen). Wij moeten ook persoonsgegevens verwerken vanwege een wettelijke plicht, zoals de btw-aangifte en de fiscale bewaarplicht.Wij kunnen hierbij de volgende persoonsgegevens verwerken: NAW-gegevens, e- mailadres, telefoonnummer, geslacht, betalingsgegevens, factuurgegevens, geboortedatum.

2. Gebruik voor marketing en communicatie over onze diensten/producten
Het is mogelijk dat wij uw gegevens gebruiken voor marketing- en communicatie doeleinden. Bijvoorbeeld om het contact te bevorderen, voor e-mail marketing, en om u een enquête over onze dienstverlening te sturen.
Wij kunnen hierbij de volgende persoonsgegevens verwerken: NAW-gegevens, e- mailadres, telefoonnummer.

3. Gebruik voor toezending van onze nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze diensten en activiteiten. Iedereen kan zich voor onze nieuwsbrief opgeven. We sturen u dan regelmatig nieuws per mail. Hiervoor gebruiken wij een nieuwsbrief programma van een derde partij. Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens die nodig zijn voor het versturen hiervan. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Wij kunnen hierbij de volgende persoonsgegevens verwerken: naam, e- mailadres.

4. Gebruik voor sollicitatieprocedure

Wij verzamelen en verwerken gegevens van sollicitanten ten behoeve van de sollicitatieprocedure rechtstreeks, door middel van formulieren, via aangehechte cv’s of via derde partijen. De sollicitant verkiest zelf welke persoonsgegevens hij verstrekt. Wij verzoeken sollicitanten expliciet om geen BSN-nummers of financiële gegevens te verstrekken. De verwerking vindt plaats op grond van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, waaronder ook valt de werving, selectie en de sollicitatieprocedure.

Wij kunnen hierbij (onder andere) de volgende persoonsgegevens verwerken: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, pasfoto, nationaliteit.

Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

Wij maken gebruik van derden bij de uitvoering van onze (bedrijfs)activiteiten. Dit gebeurt alleen indien dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening, en voor de hierboven genoemde doeleinden. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij altijd passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. Het verkopen van uw persoonsgegevens gebeurt nooit.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan derden indien dit wettelijk verplicht is. Daarbij kunt u denken aan een toezichthouder of een met openbaar gezag beklede instantie.

Bij de uitvoering van onze activiteiten delen wij mogelijk uw persoonsgegevens met de volgende derde partijen:

 Partij(en) voor hosting, e-mail en documentopslag;  Partij(en) voor de nieuwsbrief;

Indien wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, sluiten wij met deze partij een verwerkersovereenkomst. Deze derde partij is dan ook gebonden aan de verplichtingen uit de AVG. Door ons ingeschakelde de derde partijen die als verwerkingsverantwoordelijke optreden zijn verder zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Doorgifte van de persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie, gebeurt alleen naar Suriname waar de privacy is geregeld in de Grondwet.

Zorgt Presun dat mijn gegevens beschermd zijn?

Presun heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Deze maatregelen zijn, onder andere, maar niet beperkt tot:

 •   De netwerkverbindingen zijn beveiligd (SSL);
 •   Personeel en derden zijn verplicht tot geheimhouding;
 •   Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerdepersonen;
 •   Terugkerende PEN-testen;
 •   Encryptie;
 •   Wachtwoordbeleid;Indien wij uw persoonsgegevens met derde partijen delen, maken wij in een verwerkersovereenkomst afspraken over afdoende beveiliging.
  Voor meer informatie over onze beveiliging kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemenHoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?Uw persoonsgegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden. De gegevens worden hierna gewist, tenzij er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.Uw persoonsgegevens die zijn verkregen in het kader van een sollicitatie worden uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd indien u de baan niet heeft gekregen. Indien wij uw toestemming hebben om de gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat er wellicht in de toekomst nog passende functies vrij komen, is deze termijn één jaar.Maakt Presun gebruik van cookies?Ja, Presun maakt gebruik van cookies. Bekijk voor meer informatie hierover onze cookie-verklaring.Geldt deze verklaring ook voor websites waar ik via de website van Presun terecht kom?Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door

middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Gebruik van social media

Op onze website(s) kunt u knoppen vinden van sociale-media-netwerken, zoals Facebook. Daarnaast kunnen er mogelijkheden zijn om, bijvoorbeeld, websites te promoten of te delen op zulke netwerken. Wij houden geen toezicht op deze partijen en zijn niet verantwoordelijk voor een mogelijke verwerking van persoonsgegevens door zulke derde partijen. Het gebruik hiervan is voor uw eigen risico. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van zulke derde partijen te lezen alvorens gebruik te maken van hun diensten.

Wat zijn mijn privacy-rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, indien de gegevensverwerking gebaseerd is op toestemming. U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u in ons bezit hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde
organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het onderstaande e-mailadres. U ontvangt binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek een reactie van ons.

Wij zijn hierbij verplicht uw identiteit te controleren. Wij verzoeken u daarom om uw identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. Zorg dat uw pasfoto en BSN- nummer onzichtbaar zijn gemaakt en vermeld erbij dat het om een kopie gaat. Tevens dient u in uw verzoek te vermelden op basis van welke grond u het verzoek indient.

Welke verantwoordelijkheden heb ik zelf?

Het is ook uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die u met ons deelt juist, volledig en actueel zijn. Verder is het belangrijk dat als u persoonsgegevens van anderen met ons deelt, u er zeker van bent dat u deze gegevens met ons mag delen. U draagt daar zelf verantwoording voor.

Kan ik een klacht indienen?

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens of over hoe u door ons geholpen wordt? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek. U heeft

ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Kan deze privacyverklaring gewijzigd worden?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij bevelen u aan om regelmatig onze website te bezoeken en de meest recente privacyverklaring te lezen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen & contact

Bij vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens en voor het indienen van verzoeken kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens:

Presun B.V.
KvK nummer: 33181823
Binderij 7G, 1185 ZH Amstelveen

Telefoon: +31 20-6692670
Fax: +31 20-6692738 E-mail: info@presun.nl Website: https://www.presun.nl

Naam privacy-functionaris gegevensbescherming: E-mail: maddy.lamein@presun.nl